*Contāctus*

• Graag meer informatie?

 

• Lessen inplannen?

 

• Gratis intakegesprek?


           > Vul onderstaand formulier in.
           > Ik neem snel contact met je op.

Laat hier uw e-mailadres achter, zodat Magistra Lara u kan contacteren.
Uw gegevens worden nooit aan derden verstrekt.
1. Definities.
In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gebruikt.
1.1. Magistra Lara: Magistra Lara, gevestigd in de Abeelstraat 81/002, 2800 te Mechelen, België.
Ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen, ondernemingsnummer 0764.473.133.
1.2. Cursus: Door Magistra Lara aangeboden (online) cursus / bijles / nascholing / examencoaching / coaching “Leren Leren” / Zomerles (allen vormen van onderwijs met directe interactie tussen docent en cursist).
1.3. Educatieve Dienst: Het geven van onderwijs conform artikel 1.2. en/of de levering van lesmateriaal.
1.4. Cursist: Afnemer van één van de artikel 1.2. en 1.3. gedefinieerde diensten.
1.5. Overeenkomst: Een overeenkomst, zoals bedoeld in artikel 2.1.
2. Toepasselijkheid.
2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Magistra Lara en cursist met betrekking tot een educatieve dienst.
2.2. Afwijking van deze Algemene Voorwaarden is alleen mogelijk als Magistra Lara en cursist deze schriftelijk met elkaar zijn overeengekomen.
3. Aanbod en tarieven.
3.1. Magistra Lara brengt het aanbod van cursussen en activiteiten uit op de website www.MagistraLara.com onder Lesaanbod.
3.2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de educatieve dienst en/of van het lesmateriaal dat onderdeel uitmaakt van de educatieve dienst. Het aanbod geeft tevens aan of gebruik van dit lesmateriaal verplicht is.
3.3. Het aanbod van Magistra Lara vermeldt de volgende gegevens met betrekking tot de educatieve dienst:
- De wijze van uitvoering van de overeenkomst.
- Wanneer de educatieve dienst start (bij benadering of in overleg).
- De voorwaarden waaronder de educatieve dienst eventueel niet doorgaat.
- Voor zover van toepassing: Toelatingseisen om aan het onderwijs te mogen deelnemen.
- Eventueel: De prijs met inbegrip van alle bijkomende kosten en belastingen.
- Eventueel: De wijze van betaling.
- Eventueel: De duur van de overeenkomst.
3.4. Magistra Lara mag aan het uitbrengen van het aanbod en/of de aanvaarding van een opdracht de voorwaarde verbinden dat de cursist zijn persoonsgegevens verstrekt en/of een kopie van geldig paspoort of identiteitskaart voorlegt (artikel 10.12.).
3.5. De op de website eventueel genoemde tarieven zijn onder voorbehoud van fouten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Magistra Lara niet. Magistra Lara behoudt zich het recht voor de inhoud en tarieven te allen tijde te wijzigen. Bij tariefwijzigingen zult u tijdig op de hoogte worden gesteld. Bij verlaging van de tarieven is het niet mogelijk lesgelden terug te krijgen voor reeds gevolgde en/of betaalde cursussen. Reeds overeengekomen contracten kunnen in geen geval gewijzigd worden, behoudens schriftelijke overeenkomst.
4. Inschrijving en overeenkomst.
4.1. Inschrijven voor een cursus kan door het inschrijfformulier in te vullen. Het invullen van dit formulier is vrijblijvend. Noch cursist, noch Magistra Lara kan er rechten aan ontlenen. Pas wanneer de inschrijving volledig voltooid is, is de inschrijving bindend en is er sprake van een overeenkomst.
4.2. Na het versturen van het volledig ingevulde inschrijfformulier ontvangt u zo snel mogelijk een bevestiging van uw cursusaanvraag, inclusief verdere gegevens voor de voltooiing van de inschrijving. Indien u hiermee akkoord gaat, is de inschrijving voltooid en volgt een bevestiging en factuur van Magistra Lara, waarbij de inschrijving reeds bindend is.
4.3. Inschrijvingen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Wanneer er sprake is van teveel aanmeldingen voor een cursus kan Magistra Lara besluiten een tweede cursusgroep te starten. Indien er besloten wordt hiertoe niet over te gaan, worden de latere inschrijvers geweigerd. Zij worden daarvan op de hoogte gesteld en kunnen zich wanneer gewenst als eerste inschrijven voor de eerstvolgende cursus. Magistra Lara behoudt het recht om de start- en/of einddatum van de cursus te verschuiven (Vb.: Bij een tekort aan deelnemers).
5. Betaling.
5.1. Betaling van de factuur vindt plaats binnen 14 kalenderdagen na verzending van de factuur.
5.2. Indien de datum van inschrijving (en dus van verzending van de factuur) minder dan 7 kalenderdagen vóór of op de aanvangsdatum van de cursus ligt, geldt een betalingstermijn van 3 kalenderdagen.
5.3. Indien de betaling – zonder overleg of aanvullende afspraken met Magistra Lara – niet binnen de aangegeven termijn is ontvangen, is de cursist zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en is Magistra Lara gerechtigd gerechtelijke rente in rekening te brengen.
5.4. Als de cursist niet tijdig betaalt zonder aanvullende afspraken met Magistra Lara, kan de cursist de toegang tot de lessen worden ontzegd, zonder dat daarmee de betalingsplicht vervalt. De cursist die achterstallig lesgeld verschuldigd is, kan pas aan lessen in een volgende cursus deelnemen als aan de betalingsplicht is voldaan.
5.5. Indien Magistra Lara genoodzaakt is invorderingsmaatregelen te treffen tegen de cursist die in verzuim is, komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die verband houden met het innen van de vordering voor rekening van de cursist.
6. Herroeping en restitutie.
6.1. Gedurende 14 kalenderdagen na het sluiten van de overeenkomst heeft de cursist het recht de overeenkomst zonder opgave van reden kosteloos te ontbinden/herroepen. Wanneer een cursist ermee akkoord gaat dat de uitvoering van de overeenkomst reeds van start gaat tijdens de herroepingstermijn van 14 kalenderdagen, kan hij/zij geen aanspraak meer maken op een volledig kosteloze herroeping (Zie artikel 6.2., 6.3. en 6.4.). Magistra Lara bepaalt 7 kalenderdagen voor de start van de cursus of het minimale deelnemersaantal is behaald en de cursus door kan gaan.
6.2. De cursist heeft in geval van herroeping overeenkomstig artikel 6.1., wanneer er geen begin van uitvoering is tijdens de herroepingstermijn van 14 kalenderdagen en wanneer de cursist tijdig overgaat tot herroeping, recht op volledige terugbetaling van de cursus. Wanneer er wel een begin van uitvoering is tijdens de herroepingstermijn van 14 kalenderdagen en de cursist tijdig overgaat tot herroeping, heeft de cursist recht op terugbetaling van dat deel van de cursus dat nog niet werd uitgevoerd door Magistra Lara, maar zal de cursist tevens een verbrekingsvergoeding dienen te betalen. Magistra Lara zal elke betaling zo spoedig mogelijk trachten uit te voeren en in ieder geval binnen 30 kalenderdagen na de bevestiging van herroeping.
6.3. Gebruik maken van het herroepingsrecht kan uitsluitend per aangetekende brief of per e-mail aan Magistra Lara en dient tijdig te gebeuren.
6.4. Indien er binnen de herroepingstermijn van 14 kalenderdagen geen begin van uitvoering is geweest, kan de cursist de overeenkomst tot één maand vóór aanvang van de cursus kosteloos annuleren. Bij annuleringen die plaatsvinden tussen één maand en 14 kalenderdagen vóór aanvang van een cursus wordt 50% van het cursusgeld in rekening gebracht. Annuleringen korter dan 14 kalenderdagen (maar buiten de wettelijke bedenktijd) vóór aanvang van de cursus of annuleringen tijdens de cursus, verplichten tot volledige betaling van het cursusgeld en zullen in geen geval leiden tot restitutie van cursusgelden.
6.5. Reeds besteld cursusmateriaal wordt bij annulering van de cursus buiten de wettelijke bedenktijd vallend binnen het herroepingsrecht altijd in rekening gebracht. De bestelde materialen, indien van toepassing, dienen bij Magistra Lara te worden opgehaald of worden verzonden mits betaling van de gemaakte verzendkosten.
6.6. Als u niet wilt annuleren, maar zelf niet in staat bent de cursus te volgen, dan kunt u een door uzelf gekozen vervanger in uw plaats laten deelnemen. Dit brengt geen extra kosten met zich mee, maar deze vervanging dient wel tijdig gemeld aan en goedgekeurd te worden door Magistra Lara.
6.7. Uiterlijk 7 kalenderdagen voor de aanvang van de cursus wordt besloten of de cursus doorgaat op basis van het aantal inschrijvingen. Als de cursus niet doorgaat of uitgesteld wordt, wordt u uiterlijk 3 kalenderdagen voordien telefonisch of per e-mail in kennis gesteld.
7. Wijzigingen tijdens de cursus.
7.1. Indien een cursist niet aanwezig kan zijn op een cursussessie, zal Magistra Lara in overleg proberen een inhaalmoment te faciliteren. Hiertoe geeft Magistra Lara geen garanties. Restitutie van lesgelden van een gemiste of geannuleerde sessie vindt in geen geval plaats. Afmelding voor een sessie van tevoren telefonisch of per e-mail melden.
7.2. Magistra Lara behoudt zich het recht voor te allen tijde wijzigingen aan te brengen in de programmering zonder restitutie van lesgelden.
7.3. Magistra Lara behoudt zich het recht voor de activiteit bij bijzondere omstandigheden op kortere termijn, geheel of ten dele te annuleren. Cursisten zullen hiervan tijdig op de hoogte worden gesteld. Reeds betaalde cursusgelden worden pro rata dan zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 30 kalenderdagen na annulering, geheel of ten dele terugbetaald.
8. Algemeen.
8.1. De door Magistra Lara aangeboden cursussen worden gegeven in de Abeelstraat 81/002, 2800 te Mechelen, België. Magistra Lara behoudt zich te allen tijde het recht voor om de locatie te wijzigen. Indien dat het geval is, zullen de cursisten hier tijdig van op de hoogte worden gesteld. Voor de online cursussen is geen vaste cursuslocatie van toepassing.
8.2. Magistra Lara stelt zich niet aansprakelijk voor schade, verlies, diefstal of beschadiging aan eigendommen, goederen, geld of schade aan personen – door welke oorzaak dan ook – tijdens de van Magistra Lara uitgaande activiteiten.
8.3. Magistra Lara zal de lessen steeds geven volgens de regels van de kunst. Hoewel Magistra Lara haar diensten naar beste inzicht en vermogen zal presteren en/of leveren, biedt dit geen enkele garantie met betrekking tot het beoogde resultaat, waaronder de garantie dat de lessen geschikt zijn voor een bepaald doel. (Vb.: Het slagen voor examens).
9. Auteursrecht.
9.1. Het auteursrecht op door Magistra Lara uitgegeven brochures, teksten en cursusmateriaal ligt bij Magistra Lara. Zonder uitdrukkelijke toestemming van Magistra Lara mogen er geen gegevens, geheel of gedeeltelijk, of uittreksels hiervan, worden gepubliceerd of op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd. Magistra Lara heeft auteursrecht op rapporten en alle overige bescheiden die voortkomen uit haar werkzaamheden.
10. Vertrouwelijkheid.
10.1. Door cursisten verstrekte informatie wordt door Magistra Lara vertrouwelijk behandeld. Zie het privacybeleid vanaf artikel 10.2.
10.2. Privacybeleid: Magistra Lara hecht veel waarde aan uw privacy en is er van overtuigd dat de bescherming van uw persoonlijke gegevens van essentieel belang is. Indien Magistra Lara uw persoonsgegevens verwerkt, doet ze dat dan ook in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016 (hierna de “AVG”) en de daarvan afgeleide wetgeving. In deze privacyverklaring kunt u lezen hoe uw persoonsgegevens verzameld worden en hoe daarmee omgegaan wordt. Wanneer u de website bezoekt en gebruik maakt van de diensten gaat u akkoord met de meest recente voorwaarden en toepassingen van dit privacybeleid. Het is aan verandering onderhevig, dus er wordt aangeraden om dit beleid met enige regelmaat na te lezen.
10.3. Verwerkingsverantwoordelijke: Magistra Lara, gevestigd in de Abeelstraat 81/002, 2800 te Mechelen, België, en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen met als ondernemingsnummer 0764.473.133., wordt volgens de AVG beschouwd als de verantwoordelijke voor de correcte verwerking van gegevens zoals beschreven in dit privacybeleid. Bij eventuele vragen of voor de uitoefening van uw rechten met betrekking tot de gegevensverwerking, kan u zich eenvoudig wenden tot Magistra Lara:
Magistra Lara
Abeelstraat 81/002
2800 Mechelen
België.
+32479222357.
Info@MagistraLara.com.
Www.MagistraLara.com.
Ondernemingsnummer: 0764.473.133.
10.4. Verzamelen van persoonsgegevens: Magistra Lara verzamelt en gebruikt de volgende persoonsgegevens:
- Aanspreektitel + Voor- & Achternaam.
- Adresgegevens (Straat, huisnummer, busnummer, postcode, gemeente/stad, land).
- Telefoonnummer.
- E-mailadres.
- Geboortedatum.
- BTW-nummer: Indien van toepassing.
- IP-adres: Indien van toepassing.
- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op de website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.
Het merendeel van de persoonsgegevens ontvangt Magistra Lara van u door middel van het inschrijfformulier of uw registratie via de webshop. Niet alle persoonsgegevens zijn verplicht om in te vullen op het inschrijfformulier.
10.5. Bijzondere persoonsgegevens: Er worden geen bijzondere persoonsgegevens verzameld. De website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd en zich inschrijven voor een cursus beschreven onder artikel 1.2. Er kan echter niet gecontroleerd worden of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Het wordt ouders dan ook aangeraden betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat Magistra Lara zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact op met Magistra Lara (artikel 10.3.) en dan wordt deze informatie verwijderd.
10.6. Gebruik van persoonsgegevens: Magistra Lara verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van uw betaling.
- Voor educatieve doeleinden (artikel 1.2.).
- Om vragen te beantwoorden.
- Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren.
- Het verzenden van de nieuwsbrief.
- Om u te informeren over wijzigingen van diensten en producten.
- Om goederen en diensten bij u af te kunnen leveren (Vb.: Als u een product koopt op de website,…)
- Als u de website bezoekt (onder de vorm van cookies om de website naar behoren te laten functioneren) en u hiervoor toestemming geeft.
- Om uw gedrag op de website en in de nieuwsbrief te analyseren en zo daarmee het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
- Magistra Lara verwerkt ook persoonsgegevens als zij hier wettelijk toe verplicht is, zoals gegevens die nodig zijn voor de belastingaangifte.
10.7. De gegevens worden verwerkt op basis van volgende rechtsgrond:
- Uw toestemming, voor wat betreft het bezoek aan onze website.
- Een contractuele relatie van zodra u onze diensten/producten aankoopt.
- Om te voldoen aan een wettelijke verplichting, bijvoorbeeld voor de belastingaangifte.
Indien u zich verzet tegen de verwerking van uw gegevens, kan de overeenkomst niet verder worden uitgevoerd en kan u geen verder gebruik maken van onze diensten.
10.8. Verstrekking aan derden: Magistra Lara verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in de opdracht, wordt een bewerkersovereenkomst gesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.
10.9. Profiling en cookies: Magistra Lara gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die gebruikt worden zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen of ze worden gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Persoonsgegevens uit uw account worden bijvoorbeeld gecombineerd met aankopen in de webshop om u gerichter op de hoogte te kunnen houden van de dienstverlening. Hiervoor plaatst de website van Magistra Lara geen cookies. Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld sociale mediabedrijven. Hieronder een overzicht: Cookie: Google.com & YouTube(-nocookie).com. Naam: LOGIN_INFO | VISITOR-INFO1_LIVE | YSC | SECURE-3PAPISID | SECURE-3PSID | SECURE-3PSIDCC | NID. Functie: Analytische cookies die websitebezoek meten. Bewaartermijn: 2 jaar. Voor meer informatie over het cookiebeleid, kan u terecht op de website onder Cookiebeleid.
10.10. Beveiligen en bewaren: Magistra Lara bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is voor het uitvoeren van de diensten of zolang zij hiertoe wettelijk verplicht is. De gegevens die verwerkt worden om te kunnen voldoen aan boekhoudkundige verplichtingen worden 7 jaar bijgehouden zoals de wet voorschrijft. Magistra Lara neemt de bescherming en beveiliging van uw persoonsgegevens serieus en heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heeft u toch het idee dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of zijn er aanwijzingen van misbruik, neem dan gerust contact op met Magistra Lara (artikel 10.3.). Magistra Lara zal zo snel mogelijk gevolg geven aan dit verzoek, maar in afwachting heeft u eveneens het recht een beperking van de verwerking van uw gegevens te vragen tot uw verzoek is ingewilligd.
10.11. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen: U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Magistra Lara en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij Magistra Lara een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die zij van u beschikt in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar Magistra Lara (artikel 10.3.).
10.12. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraagt Magistra Lara u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (Machine Readable Zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en rijksregisternummer zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Magistra Lara reageert zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen één maand, op uw verzoek.
10.13. Klachten: Mocht u feedback hebben, ontevreden zijn of een klacht willen indienen, neem dan contact op met Magistra Lara. Magistra Lara wil er u tevens op wijzen dat u, mochten we er samen niet uit zijn gekomen, de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, +32 (0)2 274 48 00, +32 (0)2 274 48 35, contact@apd-gba.be).
11. Betwistingen.
11.1. Alle betwistingen worden beslecht voor de bevoegde rechtbank te Antwerpen, België.